A NÖF Nkft. pályázatot hirdet megfelelési tanácsadó munkakör betöltésére - Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. | NÖF
pályázati felhivas

A NÖF Nonprofit Kft. pályázatot hirdet megfelelési tanácsadó munkakör betöltésére

A NÖF Nkft. megfelelési tanácsadójára a Társaság megfelelést támogató tevékenysége körében
az alábbi feladatok várnak:
✓ annak elősegítése, hogy a NÖF Nkft., mint köztulajdonban álló gazdasági társaság
megfeleljen a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak
és a szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel,
✓ azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és
rendszeres ellenőrzése, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések
feltárása,
✓ a Társaság által végzett tevékenység jogszabályoknak, a gazdasági társaság
célkitűzéseinek, belső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a tevékenységi
körére vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelésének nyomon követése,
✓ a feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében
javaslatok készítése a Társaság ügyvezetője részére, valamint a megfelelésbeli
hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartása, folyamatos
nyomon követése és rendszeres ellenőrzése,
✓ a Társaság ügyvezetőjének, munkavállalóinak támogatása abban, hogy a Társaság
teljesítse a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt
kötelezettségeit,
✓ a jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti
szemlélet kialakításának támogatása szervezetfejlesztési eszközökkel és képzések
szervezésével,
✓ a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az
integrált kockázatkezelésnek a koordinációja,
✓ a Társaság működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús
eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és
kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint
✓ a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések
vonatkozásában a Társaság ügyvezetőjének folyamatos támogatása, tanácsadás,
✓ feladatainak teljesítéséről évente, illetve az ügyvezető és a felügyelőbizottság
elvárásinak megfelelő gyakorisággal jelentést készít.

Mindezen túl:
✓ a compliance területet érintő jogszabályi változások figyelemmel kísérése,
✓ legjobb nemzetközi gyakorlat, jogszabályi és szakmai módszertani elvárások
követése, valamint vállalati gyakorlatba történő átültetése.

A jelentkezővel kapcsolatos elvárások:
✓ felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettség;
✓ legalább kétéves, a végzettségének megfelelő szakmai gyakorlat;
✓ személyes integritás;
✓ megfelelő szakmai felkészültség;
✓ köztulajdonban álló gazdasági társaság belső szabályozására vonatkozó jogszabályok
átfogó ismerete, annak gyakorlatba történő átültetésének képessége;
✓ irodai számítógépes alkalmazások (különös tekintettel Word, Excel) haladó szintű
ismerete;
✓ kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség;
✓ rendszerszemlélet, folyamatorientált szemlélet;
✓ kiváló együttműködési készség;
✓ proaktivitás;
✓ jó problémamegoldó készség;
✓ felelősségtudat, határozottság;
✓ precizitás, határidők tartása;
✓ önállóan és csapatban is hatékony és alapos munkavégzés;
✓ magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

Előnyt jelent:
✓ folyamatszabályozási, compliance, belső ellenőrzési vagy integritás tanácsadói területen
szerzett legalább egy éves gyakorlat;
✓ integritás tanácsadói végzettség,
✓ köztulajdonban álló gazdasági társaságnál szerzett gyakorlat,
✓ jogi szakvizsga,
✓ azonnali munkakezdés.
Foglalkoztatás jellege:
✓ teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
✓ Budapest, XI. kerület, Daróczi út 3.
Amit kínálunk:
✓ folyamatos szakmai fejlődési lehetőség;
✓ stabil háttér;
✓ barátságos légkör és munkakörnyezet.

Illetmény: megegyezés szerint.

Benyújtandó dokumentumok:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok az alábbiak:

✓ a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató magyar nyelvű fényképes önéletrajz,
amely tartalmazza az iskolai végzettségének és szakképzettségének adatait
(legmagasabb iskolai végzettség megnevezése, okirat száma, okiratot kibocsátó
intézmény neve; szakképzettségének megnevezése, okirat száma, okiratot kibocsátó
intézmény neve),
✓ aláírt szkennelt nyilatkozat büntetlen előéletről,
✓ aláírt szkennelt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik,
✓ aláírt szkennelt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó
hozzájárul pályázati anyagának a NÖF Nkft. adatbázisba történő rögzítéséhez,
✓ amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez és adatbázisban való
rögzítéséhez, úgy aláírt szkennelt nemleges nyilatkozat csatolása.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a benyújtani kívánt, illetve a beküldött
dokumentumok pótlására, kiegészítésére elektronikus úton nincs lehetőség és csak a
hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.
Illetmény: megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 6. 24 óráig
Az állás betölthető: Az elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának módja és feltételei:
A pályázatot elektronikus úton az info@nofnkft.hu e-mail címre kérjük benyújtani, az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Megfelelési tanácsadó (pályázó neve). A pályázat elektronikus úton történő fogadásáról minden esetben e-mail visszajelzést küldünk.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok – melyeket bizalmasan kezelünk – a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt. A pályázat eredményéről a pályázókat az elbírálásra előírt 15 napot követő 8 munkanapon belül elektronikus elérhetőségükre írásban tájékoztatjuk. A benyújtott pályázati anyagok az elbírálásra előírt 15 napos határidőt követő 15 munkanapot követően a pályázatok megsemmisítésre kerülnek. Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik – önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a NÖF Nkft. kiválasztási adatbázisába, legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor – eredménytelen pályázat esetén – pályázati anyaga a fentebb jelzettek szerint az adatvédelmi  előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat a Humánpolitikai Osztály munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció
szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21- 22. §).

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Szabóné Ádók Katalin humánpolitikai osztályvezetőnél a +36 70 529 9974-es telefonszámon.

A pályázati kiírás letölthető itt: megfelelesi_tanacsado_palyazat_20200522

NÖF állásajánlat